Zasady ogólne finansowania

Proces finansowania projektów oparty jest na zasadzie jednostronnego finansowania. Oznacza to, że grupa koordynująca, niezależnie, czy jest grupą goszczącą, czy wysyłającą, aplikuje do swojej Narodowej Instytucji Zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej. 

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR, a następnie automatycznie przeliczany po kursie z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc grudzień 2019  1 EUR = 4.3212 PLN.

Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu.

Finansowanie dotyczy obu grup narodowych!

Finansowanie do 100% kosztów projektu, jednak nie mniej niż 1 500 euro i nie więcej niż 15 000 euro na projekt
Koszty podróży do/z miejsca działań

0,17 euro/km/osoba

Stawka obejmuje podróż w dwie strony. Odległość jest liczona w linii prostej z punktu A (miejsce wyjazdu) do punktu B (miejsce przyjazdu/działania) na podstawie kalkulatora (link poniżej):

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Koszty przygotowania projektu

po 250 euro dla polskiego i litewskiego partnera (maksymalnie 500 euro na projekt).

Grupa koordynująca jest zobligowana umową do przekazania kwoty 250 euro grupie partnerskiej.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania

20 euro na uczestnika na dzień projektu.

Koszty działań

10 euro na uczestnika na dzień projektu.

Koszty upowszechniania rezultatów

do 15% sumy kosztów przygotowań, zakwaterowania i wyżywienia oraz działań.

Koszty specjalne

do 1500 euro na projekt - są to koszty związane ze szczególnymi potrzebami młodzieży z mniejszymi szansami,

Koszty podróży wizyty przygotowawczej

0,17 euro/km/osoba.

Stawka obejmuje podróż w dwie strony. Odległość jest liczona w linii prostej z punktu A (miejsce wyjazdu) do punktu B (miejsce przyjazdu/działania) na podstawie kalkulatora (link poniżej):

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Miejsce wizyty przygotowawczej powinno być w miejscu docelowym realizacji projektu.

Koszty działań wizyty przygotowawczej

25 euro na dzień na osobę.

 

 

Finansowanie

do 100% ogólnych kosztów projektu, jednak nie mniej niż 1 500 euro i nie więcej niż 7 500 euro na projekt.

Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia we wniosku 100% budżetu projektu.

Grupa koordynująca jest zobligowana umową do przekazania grupie partnerskiej kosztów działań narodowych.

Wynagrodzenia Wynagrodzenia bezpośrednio związane z działaniem - koszty rzeczywiste
Koszty podróży Koszty najtańszego transportu liniowego/prywatnego, gwarantującego bezpieczeństwo przejazdu - koszty rzeczywiste
Koszty wyżywienia i zakwaterowania Koszty rzeczywiste

Koszty spotkań:

a) Wynajem pomieszczeń

b) Pozostałe koszty (np. materiały biurowe,
plastyczne, promocja, gadżety)

Koszty wynikające z realizacji spotkań projektowych, np. wynajem sali, sprzętu, zakup materiałów, gadżetów itp. - koszty rzeczywiste

Koszty opracowania/wydania materiałów/tłumaczenia/informacji

a) Opracowanie/wydanie materiałów

b) Tłumaczenie

Koszty rzeczywiste

Koszty upowszechniania
i wykorzystywania rezultatów
Koszty rzeczywiste
Działania w grupach narodowych Koszty związane z działaniami odbywającymi się w grupach narodowych podczas przygotowań do spotkania - koszty rzeczywiste
Pozostałe koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu Pozostałe koszty związane z realizacją projektu (np. bilety wstępu, koszty specjalne w przypadku niepełnosprawnych uczestników) - koszty rzeczywiste