Zasady ogólne finansowania

Proces finansowania projektów oparty jest na zasadzie jednostronnego finansowania. Oznacza to, że grupa koordynująca, niezależnie, czy jest grupą goszczącą, czy wysyłającą, aplikuje do swojej Narodowej Instytucji Zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej. 

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR, a następnie automatycznie przeliczany po kursie z pierwszego dnia ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc listopad 2016 1 EUR = 4,3307 PLN. 

Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu.

 

Koszty podróży

100% kosztów dla obu grup dla trasportu do i z miejsca projektu

Koszty te powinny być rzeczywistymi kosztami najtańszego transportu do miejsca docelowego dla obu grup partnerskich.

Rodzaj transportu:
Bus – liniowy (bilety) lub wynajęty (faktura)
Autobus – liniowy (bilety)
Autokar – wynajęty (faktura)
Pociąg (2 klasa)
Samolot (taryfa APEX - najtańsza)
 

Koszty przygotowań projektu

Koszty przygotowań: 250 euro dla polskiego i litewskiego partnera (maksymalnie 500 euro na projekt)

Grupa koordynująca jest zobligowana umową do przekazania kwoty 250 euro grupie partnerskiej.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i działań

Koszty działań

28 euro na uczestnika na dzień projektu 

Koszty upowszechniania rezultatów projektu Do 15% kwoty całkowitych kosztów przygotowań, zakwaterowania, wyżywienia i działań
Koszty specjalne do 100 euro - są to koszty związane ze szczególnymi potrzebami młodzieży z mniejszymi szansami
Koszty podróży wizyty przygotowawczej

100% kosztów dla obu grup

Koszty te powinny być rzeczywistymi kosztami najtańszego transportu do miejsca docelowego dla obu grup partnerskich.
Miejsce wizyty przygotowawczej powinno być w miejscu docelowym realizacji projektu
.
 

Koszty działań wizyty przygotowawczej 25 euro na dzień  na osobę

 

 

 

Finansowanie

80% ogólnych kosztów projektu, jednak nie więcej niż 5 500 euro na projekt.

Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia we wniosku 100% budżetu projektu wraz ze wskazaniem wkładu własnego. Po zakończonym projekcie wnioskodawca rozlicza się z pełnej kwoty budżetu, a nie tylko z środków finansowych przekazanych przez Fundusz.

Grupa koordynująca jest zobligowana umową do przekazania grupie partnerskiej kosztów działań narodowych.