Zasady formalne

Format projektu

Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:

 • Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
 • Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych działań, jak również systemem dofinansowania.


Priorytety Funduszu

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Funduszu powinny opierać się na corocznych priorytetach określanych przez Komitet. To one, wraz z celami ogólnymi Funduszu, wyznaczają główne tory projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając potrzeby edukacyjne, kulturowe i społeczne współpracy polsko-litewskiej.

W roku 2019 priorytety Funduszu to:

 • Promowanie dialogu na rzecz współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia
  i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
 • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej.
 • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, szczególnie w kontekście upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości lub 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
 • Promowanie zainteresowania wydarzeniami z najnowszej historii obu krajów oraz ich analizy:
  • 25-lecia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewska o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy;
  •  15-lecia członkostwa Polski i Litwy w Unii Europejskiej.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.

 

Wnioskodawcy

Najważniejszymi adresatami Funduszu są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów. Fundusz może jednak finansować tylko projekty, których wnioskodawcami są podmioty posiadające osobowość prawną.

Zgodnie z Regulaminem Funduszu wnioskodawcami mogą zostać: „Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Litwy lub Polski osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą. Według formy prawnej mogą to być instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe, z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk. Przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich”.

W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowość prawną, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest aby organ wiedział o staraniach się instytucji mu podległej o dofinansowanie z Funduszu oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku).

Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania bezpośrednio na swoje konta, ani także samodzielnego ubiegania się o środki finansowe.

Organizacja partnerska

Wnioskodawca musi posiadać litewską organizację partnerską wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypełnić część III wniosku, tj. „Deklarację partnerską” (Dokumenty), która obowiązkowo musi zostać dołączona do wniosku w wersji oryginalnej lub w postaci faksu/skanu potwierdzonego za zgodność z oryginałem. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską. Należy pamiętać, iż status organizacji partnerskiej powinien być zgodny z Artykułem 6, pkt. 1 Regulaminu (patrz pkt. 3).

Formularz wniosku

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami, wskazanymi poniżej.

W dziale Dokumenty przedstawiamy wzór wniosków na rok 2019.

Dokumenty składane w systemie online:

 • formularz wniosku (wypełniany tylko elektronicznie);
 • deklaracja partnerska - część III wniosku (należy pobrać z systemu, organizacja partnerska z Litwy musi deklaracje wypełnić i podpisać, wnioskodawca musi deklarację zeskanować i załączyć skan w systemie online, jako załącznik)
 • oświadczenie - część VIII wniosku (należy pobrać z systemu, podpisać, zeskanować i załączyć skan w systemie online, jako kolejny załącznik)
 • dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (patrz poniżej).

Każda organizacja jest zobowiązana dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające status prawny:

 • organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS (generowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) oraz oświadczenie NIP;
 • instytucje publiczne: uchwała lub decyzja mająca moc prawną bądź inny oficjalny dokument odnoszący się do danej instytucji publicznej, potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych, statut oraz oświadczenie NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu prowadzącego, jeżeli występuje.

Jeżeli osoba reprezentująca wnioskodawcę jest inna niż osoba wskazana w dokumentach prawnych, należy zamieścić upoważnienie.

Termin realizacji projektów

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane od 1 kwietnia do 31 października 2019 roku. Przedsięwzięcia realizowane przed 1 kwietnia lub po 31 października będą formalnie odrzucone.

Termin i miejsce składania wniosku

Każdy wniosek musi zostać przesłany poprzez system www.online.frse.org.pl  do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 23:59. Zachęcamy, aby wnioski składać wcześniej, tak, aby można było rozwiązać problemy techniczne, jeżeli takowe się pojawią.

Kryteria szczegółowe

 

Rodzaje projektów: wymiana młodzieżowa

Uczestnicy: młodzież. Komitet priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie.

Liczba wszystkich uczestników: od 10 do 24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów).

Czas trwania działań projektu: od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży. Aby dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników zaliczyć do programu (tym samym do dofinansowania), musi w nim wystąpić minimum jedno działanie merytoryczne.

Miejsce realizacji działań: Polska lub Litwa (nie ma możliwości podróżowania pomiędzy krajami w trakcie jednego projektu, tą możliwość stwarza format 2.projektów).

Wizyta przygotowawcza: 2 dni robocze, z wyłączeniem podróży, nie więcej niż po 2 uczestników z każdej z grup.

 

Rodzaje projektów: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

Uczestnicy: młodzież lub pracownicy młodzieżowi. Komitet priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: młodzież: 13-30 lat, pracownicy młodzieżowi (także powyżej 30 roku życia).

Liczba wszystkich uczestników: nie mniej niż 10 osób, z wyłączeniem opiekunów (liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów).

Czas trwania projektu: pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2019 r. Format 2. dopuszcza możliwość kilkukrotnych spotkań grup partnerskich w ciągu wyznaczonego przez Komitet czasu, jako okresu, w którym muszą zostać zrealizowane projekty.

Miejsce realizacji działań: Polska, Litwa (w trakcie projektu może się odbyć kilka spotkań w obu państwach).