Kryteria formalne

Format projektu

Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:

  • Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
  • Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne.

Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych projektów, jak również systemem dofinansowania.


Priorytety Funduszu

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Funduszu powinny opierać się na corocznych priorytetach określanych przez Komitet. To one, wraz z celami ogólnymi Funduszu, wyznaczają główne tory projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając potrzeby edukacyjne, kulturowe i społeczne współpracy polsko-litewskiej.

W roku 2016 priorytety Funduszu to:

  • Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi
  • Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy
  • Promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
  • Promowanie zainteresowania młodzieży edukacją ekologiczną

Wnioskodawcy

Najważniejszymi adresatami Funduszu są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów. Fundusz może jednak finansować tylko projekty, których wnioskodawcami są podmioty posiadające osobowość prawną.

Zgodnie z Regulaminem Funduszu wnioskodawcami mogą zostać: „osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą. Według formy prawnej mogą to być instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe, z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk. Przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich”.    /Artykuł 6, pkt. 1/

W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowość prawną, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest aby organ wiedział o staraniach się instytucji mu podległej o dofinansowanie z Funduszu oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku).

Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania bezpośrednio na swoje konta, ani także samodzielnego ubiegania się o środki finansowe.

Organizacja partnerska

Wnioskodawca musi posiadać litewską organizację partnerską wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypełnić część III wniosku, tj. „Deklarację partnerską”, która obowiązkowo musi zostać dołączona do wniosku w wersji oryginalnej lub w postaci faksu/skanu potwierdzonego za zgodność z oryginałem. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską. Należy pamiętać, iż status organizacji partnerskiej powinien być zgodny z Artykułem 6, pkt. 1 Regulaminu (patrz pkt. 3).

Formularz wniosku

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl oraz w wersji papierowej (drukowanej z systemu), podpisanej przez odpowiednie osoby.

W dziale Dokumenty przedstawiamy wzór wniosków na rok 2016.

Dokumenty dodatkowe

Każda organizacja jest zobowiązana dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające status prawny:

  • organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS oraz oświadczenie NIP;
  • instytucje publiczne: uchwała lub decyzja mająca moc prawną bądź inny oficjalny dokument odnoszący się do danej instytucji publicznej, potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych, statut oraz oświadczenie NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu prowadzącego, jeżeli występuje.

Termin realizacji projektów

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane od 1 kwietnia do 30 listopada 2016 roku. Przedsięwzięcia realizowane przed 1 kwietnia lub po 30 listopada będą formalnie odrzucone.

Termin i miejsce składania wniosku

Każdy wniosek musi zostać przesłany poprzez system www.online.frse.org.pl oraz w wersji papierowej (drukowanej z systemu), podpisanej przez odpowiednie osoby do dnia 8 stycznia 2016 r. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
z dopiskiem PLFWM 2016

 

Kryteria szczegółowe

 

Rodzaje projektów: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej.

Uczestnicy: młodzież.

Wiek uczestników: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie.

Liczba wszystkich uczestników: od 10 do 24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów).

Czas trwania działań projektu: od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży. Program projektu (harmonogram) musi przedstawiać dzień jako pełne 24 godziny (przelicznik noclegowy), zgodnie ze wzorem harmonogramu umieszczonego we wniosku.

Miejsce realizacji działań: Polska lub Litwa (nie ma możliwości podróżowania pomiędzy krajami w trakcie jednego projektu, tą możliwość stwarza format 2.).

Wizyta przygotowawcza: 2 dni robocze, z wyłączeniem podróży, nie więcej niż po 2 uczestników z każdej z grup. Wśród 4 osób powinno się znaleźć 2 reprezentantów uczestników. młodzieżowych.

 

Rodzaje projektów: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne.

Uczestnicy: młodzież lub pracownicy młodzieżowi.

Wiek uczestników: młodzież: 13-30 lat, pracownicy młodzieżowi: także powyżej 30 roku życia.

Liczba wszystkich uczestników: nie mniej niż 10 osób, z wyłączeniem opiekunów (liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów).

Czas trwania projektu: pomiędzy 1 kwietnia a 30 listopada 2015 r. Format 2. dopuszcza możliwość kilkakrotnych spotkań grup partnerskich w przeciągu wyznaczonego przez Komitet czasu, jako okresu, w którym muszą zostać zrealizowane projekty.

Miejsce realizacji działań: Polska, Litwa (w trakcie projektu może się odbyć kilka spotkań po obu stronach granicy).