Zasady formalne

Format projektu

Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:

 • Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
 • Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych działań, jak również systemem dofinansowania.


Priorytety Funduszu

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Funduszu powinny opierać się na corocznych priorytetach określanych przez Komitet. To one, wraz z celami ogólnymi Funduszu, wyznaczają główne tory projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając potrzeby edukacyjne, kulturowe i społeczne współpracy polsko-litewskiej.

W roku 2019 priorytety Funduszu to:

 • Promowanie dialogu na rzecz współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia
  i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
 • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej.
 • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, szczególnie w kontekście upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości lub 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
 • Promowanie zainteresowania wydarzeniami z najnowszej historii obu krajów oraz ich analizy:
  • 25-lecia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewska o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy;
  •  15-lecia członkostwa Polski i Litwy w Unii Europejskiej.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.

 

Wnioskodawcy

Najważniejszymi adresatami Funduszu są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów. Fundusz może jednak finansować tylko projekty, których wnioskodawcami są podmioty posiadające osobowość prawną.

Zgodnie z Regulaminem Funduszu wnioskodawcami mogą zostać: „Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Litwy lub Polski osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą. Według formy prawnej mogą to być instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe, z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk. Przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich”.

W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowość prawną, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest aby organ wiedział o staraniach się instytucji mu podległej o dofinansowanie z Funduszu oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku).

Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania bezpośrednio na swoje konta, ani także samodzielnego ubiegania się o środki finansowe.

Organizacja partnerska

Wnioskodawca musi posiadać litewską organizację partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypełnić część III wniosku, tj. „Deklarację partnerską”, która obowiązkowo musi zostać dołączona do wniosku. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską. Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce DOKUMENTY.

Formularz wniosku

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami, wskazanymi poniżej.

W dziale Dokumenty przedstawiamy wzór wniosków na rok 2019.

Dokumenty składane w systemie online:

 • formularz wniosku (wypełniany tylko elektronicznie);
 • deklaracja partnerska - część III wniosku (należy pobrać z systemu, organizacja partnerska z Litwy musi deklaracje wypełnić i podpisać, wnioskodawca musi deklarację zeskanować i załączyć skan w systemie online, jako załącznik)
 • oświadczenie - część VIII wniosku (należy pobrać z systemu, podpisać, zeskanować i załączyć skan w systemie online, jako kolejny załącznik)
 • dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (patrz poniżej).

Każda organizacja jest zobowiązana dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające status prawny:

 • organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS (generowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) oraz oświadczenie NIP;
 • instytucje publiczne: uchwała lub decyzja mająca moc prawną bądź inny oficjalny dokument odnoszący się do danej instytucji publicznej, potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych, statut oraz oświadczenie NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu prowadzącego, jeżeli występuje.

Jeżeli osoba reprezentująca wnioskodawcę jest inna niż osoba wskazana w dokumentach prawnych, należy zamieścić upoważnienie.

Termin realizacji projektów

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane od 1 kwietnia do 31 października 2019 roku. Przedsięwzięcia realizowane przed 1 kwietnia lub po 31 października będą formalnie odrzucone.

Termin i miejsce składania wniosku

Każdy wniosek musi zostać przesłany poprzez system www.online.frse.org.pl  do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 23:59. Zachęcamy, aby wnioski składać wcześniej, tak, aby można było rozwiązać problemy techniczne, jeżeli takowe się pojawią.

Zasady szczegółowe

 

Rodzaje projektów: wymiana młodzieżowa

Uczestnicy: młodzież. Komitet priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie.

Liczba wszystkich uczestników: od 10 do 24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów).

Czas trwania działań projektu: od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży. Aby dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników zaliczyć do programu (tym samym do dofinansowania), musi w nim wystąpić minimum jedno działanie merytoryczne.

Miejsce realizacji działań: Polska lub Litwa (nie ma możliwości podróżowania pomiędzy krajami w trakcie jednego projektu, tę możliwość stwarza format 2.projektów).

Wizyta przygotowawcza: 2 dni robocze, z wyłączeniem podróży, nie więcej niż po 2 uczestników z każdej z grup.

 

Rodzaje projektów: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

Uczestnicy: młodzież lub pracownicy młodzieżowi. Komitet priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: młodzież: 13-30 lat, pracownicy młodzieżowi (także powyżej 30 roku życia).

Liczba wszystkich uczestników: nie mniej niż 10 osób, z wyłączeniem opiekunów (liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów).

Czas trwania projektu: pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2019 r. Format 2. dopuszcza możliwość kilkukrotnych spotkań grup partnerskich w ciągu wyznaczonego przez Komitet czasu, jako okresu, w którym muszą zostać zrealizowane projekty.

Miejsce realizacji działań: Polska, Litwa (w trakcie projektu może się odbyć kilka spotkań w obu państwach).