O Funduszu

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej pod honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy, którzy dostrzegają szczególną rolę młodego pokolenia w budowaniu relacji międzynarodowych. Podstawą prawną działania Funduszu jest umowa między Rządami o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Regulamin. Ciałem zarządczym Funduszu jest powoływany przez premierów Komitet.

Członkowie Komitetu ze strony polskiej:

Magdalena Turowska
Katarzyna Brzęczek-Eklov
Michał Sachnowski
Andrzej Wyczawski

Członkowie Komitetu ze strony litewskiej:

Eitvydas Bingelis
Tomas Irnius
Algimantas Šimaits
Ingrida Kutkienė

Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany, seminaria i szkolenia. Dzięki realizacji wspólnych projektów młodzi Polacy i Litwini odkrywają wspólne korzenie i przełamują stereotypy narodowe, budują przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami.

Głównymi celami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży są:

  • kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych;
  • inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się
  • odkrywanie wspólnych korzeni;
  • niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach;
  • stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego wspierania wymian młodzieży.

 

Finansowanie

Działalność Funduszu finansowana jest ze środków, których dysponentem jest po stronie polskiej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – Ministerstwo Edukacji Narodowej , a po stronie litewskiej – Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy. Wysokość środków przeznaczonych na działanie Funduszu określa coroczne porozumienie pomiędzy Narodowymi Instytucjami Zarządzającymi, a Ministerstwami.

 

Działalność

 

Główną działalnością Funduszu jest konkurs wniosków na dofinansowanie polsko-litewskich projektów młodzieżowych. W ramach tych działań Fundusz ogłasza konkurs, rekomenduje wnioski Komitetowi, sporządza umowy, wizytuje projekty oraz rozlicza je.

Fundusz prowadzi system wsparcia merytorycznego w postaci cyklu szkoleń: informacyjnego dla wnioskodawców, wprowadzającego dla beneficjentów, a kończy na spotkaniu ewaluacyjnym. Organizuje również międzynarodowe seminarium kontaktowe „Develop2gether”.

W ramach działań promocyjnych i upowszchniających Fundusz organizuje wydarzenia promujące rezultaty projektów, takie jak wystawy, konferencje i inne. Dodatkowo uczestniczy w targach edukacyjnych, tematycznych spotkaniach edukacyjnych oraz wydaje publikacje.


Masz pytanie?