O Funduszu

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej, pod honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy, którzy dostrzegają szczególną rolę młodego pokolenia w budowaniu relacji międzynarodowych. Podstawą prawną działania Funduszu jest umowa między Rządami o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Regulamin. Organem zarządczym Funduszu jest powoływany przez Premierów Komitet.

Członkowie Komitetu ze strony polskiej:

Magdalena Turowska
Katarzyna Brzęczek-Eklov
Michał Sachnowski
Andrzej Wyczawski

Członkowie Komitetu ze strony litewskiej:

Eitvydas Bingelis
Tomas Irnius
Algimantas Šimaits
Ingrida Kutkienė

Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) urzeczywistnianie pomysłów młodych ludzi. W wyniku realizacji wspólnych projektów, młodzież polska i litewska przełamuje stereotypy narodowe i odkrywa wspólne korzenie, budując podstawy przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami.

Głównymi celami działań podejmowanych w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży są:

  • kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych;
  • inspirowanie młodzieży i osób z nią pracujących do wspólnych działań, które doprowadzą do wzajemnego zbliżenia i poznania się przedstawicieli obydwu narodów
  • odkrywanie wspólnych korzeni;
  • niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach;
  • stworzenie ram organizacyjno-prawnych do skuteczniejszego wspierania wymiany młodzieży.

 

Finansowanie

Działalność Funduszu finansowana jest ze środków, pozostających po stronie polskiej w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz po stronie litewskiej w dyspozycji Ministerstwa Ochrony Socjalnej i Pracy. Wysokość środków przeznaczonych na działanie Funduszu określa coroczne porozumienie pomiędzy Narodowymi Instytucjami Zarządzającymi a Ministerstwami.

 

Działalność

 

W wyniku konkursu wniosków dokonywany jest wybór najlepszych polsko-litewskich projektów młodzieżowych rekomendowanych Komitetowi, którym przyznawane jest dofinansowanie.

Fundusz prowadzi system wsparcia merytorycznego w postaci cyklu szkoleń: informacyjnego dla wnioskodawców oraz wprowadzającego i ewaluacyjnego dla beneficjentów.

Jednocześnie pracownicy Programu udzielają konsultacji indywidualnych.

Fundusz organizuje wydarzenia promujące rezultaty projektów, takie jak wystawy czy konferencje, a także uczestniczy w targach edukacyjnych, tematycznych spotkaniach edukacyjnych oraz wydaje publikacje.


Masz pytanie?