Zasady finansowe

Zasady ogólne finansowania

Proces finansowania projektów oparty jest na zasadzie jednostronnego finansowania. Oznacza to, że grupa koordynująca, niezależnie, czy jest grupą goszczącą, czy wysyłającą, aplikuje do swojej narodowej instytucji zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej. 

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR. Kurs EUR po którym zostaną wypłacone ewentualne środki, to kurs z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc styczeń 2019 r.  1 EUR = 4.3028 PLN

Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu.

Koszty podróży do/z miejsca realizacji projektu: 0,17 euro/km/osoba

Stawka obejmuje podróż w dwie strony. Odległość jest liczona w linii prostej z punktu A (miejsce wyjazdu) do punktu B (miejsce przyjazdu/działania) na podstawie kalkulatora (link poniżej):

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

We wniosku należy wpisać liczbę km z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Koszty przygotowania działań: 10% kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz działań (po 5% dla każdego kraju); Koszty wynikające z projektu, służące do przygotowania uczestników do spotkania z rówieśnikami. W tym między innymi: ubezpieczenie, koszty spotkań w grupach narodowych, materiały służące przygotowaniu spotkania grup itp.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania:

projekty realizowane w Polsce: 20 EUR na osobę na dzień

projekty realizowane na Ukrainie: 15 EUR na osobę na dzień

Koszty przeznaczone tylko i wyłącznie na koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników i opiekunów.
Koszty działań (w tym transport lokalny):

projekty realizowane w Polsce: 10 EUR na osobę na dzień

projekty realizowane na Ukrainie: 10 EUR na osobę na dzień

Koszty wynikające z przedstawionego harmonogramu, służące realizacji zaplanowanych działań, w tym koszty transportu lokalnego, materiałów, warsztatów itp.
Koszty upowszechniania: 15% kosztów przygotowania, zakwaterowania
i wyżywienia, działań
Koszty służące upowszechnianiu rezultatów, które został wypracowane przez uczestników. W tych kosztach nie można zawrzeć kosztów promujących projekt, tylko jego rezultaty.
Koszty specjalne: do 1500 EUR na projekt Koszty związane z uczestnictwem w projekcie osób z mniejszymi szansami. Koszty muszę wynikać z potrzeb tej grupy i ich celem jest zapewnienie komfortu pracy uczestników.
Wizyta przygotowawcza - koszty podróży:

0,17 euro/km/osoba

Stawka obejmuje podróż w dwie strony. Odległość jest liczona w linii prostej z punktu A (miejsce wyjazdu) do punktu B (miejsce przyjazdu/działania) na podstawie kalkulatora (link poniżej):

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

We wniosku należy wpisać liczbę km z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wizyta przygotowawcza - koszty działań:

projekty realizowane w Polsce: 20 EUR na osobę na dzień

projekty realizowane na Ukrainie: 15 EUR na osobę na dzień

Koszty związane z organizacją wizyty przygotowawczej, w tym wyżywienie i zakwaterowanie oraz inne.
Koszty projektów promocyjno-informacyjnych

do 1300 EUR na projekt

Koszty dedykowane tylko projektom informacyjno-promocyjnym. Służą do realizacji celów stricte promocyjno-informacyjnych np. wydania publikacji, wystawy, filmu, czy organizacji spotkań promocyjnych itp.

 


Masz pytanie?