Zasady formalne

Projekty

W ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży ogłasza się konkurs na rok 2018, w ramach którego można dofinansować projekty:

 • wymiana młodzieżowa - spotkanie, którego celem jest wymiana myśli, idei, zainteresowań, realizowane poprzez różnorodne, spójne i logiczne metody edukacji pozaformalnej. Projekt może być realizowany na terenie jednego z Państw (należy wybrać Polskę albo Ukrainę) i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty;
 • seminaria przygotowawcze i kontaktowe - spotkanie, którego celem jest poznanie nowej organizacji partnerskiej oraz wspólne przygotowanie pomysłów i założeń kolejnych projektów młodzieżowych. Projekt może być realizowany na terenie jednego z Państw (należy wybrać Polskę albo Ukrainę) i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty;
 • spotkania młodzieżowe - spotkanie, którego celem jest organizacja wybranego wydarzenia (festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.). Projekt może być realizowany na terenie obu Państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 czerwca - 31 października (każdy termin musi być zgodny z zasadami szczegółowymi konkursu);
 • projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające dobre praktyki, publikacje) - celem projektu jest stworzenie produktu promocyjno-informacyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy. Projekt może być realizowany na terenie obu Państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 czerwca - 31 października (każdy termin musi być zgodny z zasadami szczegółowymi konkursu).

Priorytety Rady

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Rady powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach. To one, wraz z celami ogólnymi Rady, wyznaczają główne tory projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając potrzeby edukacyjne, kulturowe i społeczne współpracy polsko-ukraińskiej.

W roku 2018 priorytetami są:

 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
 • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
 • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja  przedsiębiorczości i wolontariatu;
 • odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Należy wybrać jeden z priorytetów. 

Wnioskodawcy

Najważniejszymi adresatami Funduszu są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów.

Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Ukrainy podmioty, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich.

Środki finansowe przyznane przez narodowe instytucje zarządzające nie mogą przynosić zysków podmiotom realizującym projekt ani stanowić ich dochodu.

Projekt składany przez wnioskodawcę w konkursie może być złożony tylko w jednej narodowej instytucji zarządzającej.

Podmioty zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Podmioty zarejestrowane na terytorium Ukrainy składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego kraju.

Wnioskodawca występuje w konkursie o finansowanie całego projektu.

Niezależnie od miejsca realizacji projektu wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie dla wszystkich organizacji występujących w projekcie.

W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest aby organ wiedział o staraniach się instytucji mu podległej o dofinansowanie z Rady oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku).

Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania bezpośrednio na swoje konta, ani także samodzielnego ubiegania się o środki finansowe.

Organizacja partnerska

Wnioskodawca musi posiadać ukraińską organizację partnerską wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypełnić część III wniosku, tj. „Deklarację partnerską, która obowiązkowo musi zostać dołączona do wniosku. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską. Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce DOKUMENTY.

Formularz wniosku

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami wskazanymi poniżej.

System online został uruchomiony.

W dziale 'Dokumenty' przedstawiamy wzór wniosku, który należy złożyć w systemie.

Dokumenty składane w systemie on-line

 • formularz wniosku (wypełniany tylko elektronicznie);
 • deklaracja partnerska - część III wniosku (należy pobrać z systemu, organizacja partnerska z Ukrainy musi deklaracje wypełnić i podpisać, wnioskodawca musi deklarację zeskanować i załączyć skan w systemie online, jako załącznik)
 • oświadczenie - część VIII wniosku (należy pobrać z systemu, podpisać, zeskanować i załączyć skan w systemie online, jako kolejny załącznik).
 • dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (patrz poniżej).

Każda organizacja jest zobowiązana dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające status prawny:

 • organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS (generowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) oraz oświadczenie NIP;
 • instytucje publiczne: uchwała lub decyzja mająca moc prawną bądź inny oficjalny dokument odnoszący się do danej instytucji publicznej, potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych, statut oraz oświadczenie NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu prowadzącego, jeżeli występuje.

Jeżeli osoba reprezentująca wnioskodawcę jest inna niż osoba wskazana w dokumentach prawnych, należy zamieścić upoważnienie.

Termin realizacji projektów

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane od 1 czerwca do 31 października 2018 roku. Należy założyć, że miesiąc czerwiec będzie przeznaczony na kontraktowanie umów projektów dofinansowanych w ramach konkursu. 

Zasady szczegółowe

 • czas trwania projektów: 5-10 dni, z wyłączeniem podróży (w przypadku spotkań młodzieżowych i projektów promocyjno-informacyjnych projekt może być realizowany na terenie obu Państw, w dwóch róznych terminach (dwa spotkania) w okresie 1 czerwca - 31 pażdziernika (każdy termin musi być zgodny z zasadmi szczegółowymi konkursu))
 • wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku (opiekunowie/liderzy grup). Rada priorytetowo będzie traktowała projekty, w których udział weźmie młodzież z mniejszymi szansami (dodatkowe punkty)
 • liczba uczestników: 10-40 osób, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy
 • wizyta przygotowawcza: 2-4 dni roboczych, maksymalnie 6 osób, po 3 z każdego kraju

Miejsce realizacji projektu

Projekty mogą być realizowane na terytoriach obu państw, niezależnie od miejsca złożenia wniosku w zależności od wybranej formy projektu:

 • wymiana młodzieżowa: Polska albo Ukraina (projekt goszczący albo wysyłający - 1 działanie);
 • seminarium przygotowawcze i kontaktowe: Polska albo Ukraina (projekt goszczący albo wysyłający - 1 działanie);
 • spotkania młodzieżowe: Polska, Ukraina (możliwość organizacji 1 lub 2 spotkań,w przypadku 2 spotkań każde powinno odbyć się w innym kraju)
 • projekt informacyjno-promocyjny: Polska, Ukraina (możliwość organizacji 1 lub 2 spotkań,w przypadku 2 spotkań każde powinno odbyć się w innym kraju)

Termin i miejsce składania wniosku

Każdy wniosek musi zostać przesłany poprzez system www.online.frse.org.pl  do dnia 16 marca 2018 r. do godziny 23:59. Zachęcamy, aby wnioski składać wcześniej, tak, aby można było rozwiązać problemy techniczne, jeżeli takowe się pojawią.

 

Zasady jakościowe

Zasady finansowe

Dokumenty

Złóż wniosek


Masz pytanie?

Chętnie ci pomożemy!