Zasady formalne

Projekty

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs wniosków na rok 2019, w ramach którego dofinansowane mogą zostać projekty wedle następujących formatów:

 • wymiana młodzieżowa - format, którego celem jest wymiana myśli, idei, zainteresowań, realizowane poprzez różnorodne, spójne i logiczne metody edukacji pozaformalnej. Projekt może być realizowany na terenie jednego z państw (należy wybrać Polskę lub Ukrainę) i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty;
 • spotkania młodzieżowe - format, którego celem jest organizacja wybranego wydarzenia (festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.). Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 czerwca - 31 października (terminy muszą być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków);
 • projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające dobre praktyki, publikacje) - format, którego celem jest stworzenie produktu informacyjno-promocyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy. Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 czerwca - 31 października (terminy musza być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków).

Priorytety Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach PURWM powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach. To one, wraz z celami ogólnymi PURWM, określają ramy projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając edukacyjne, kulturowe i społeczne potrzeby polsko-ukraińskiej współpracy.

Priorytety PURWM na 2019 rok:

 • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
 • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
 • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;
 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
 • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

Należy wybrać jeden z priorytetów. 

Wnioskodawcy

Najważniejszymi adresatami PURWM są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów oraz opiekunowie młodzieżowi.

Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Ukrainy podmioty, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich.

Środki finansowe przyznane przez Narodowe Instytucje Zarządzające nie mogą przynosić zysków podmiotom realizującym projekt ani stanowić ich dochodu.

Projekt składany przez wnioskodawcę w konkursie może być złożony tylko w jednej Narodowej Instytucji Zarządzającej.

Podmioty zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Podmioty zarejestrowane na terytorium Ukrainy składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego kraju.

Wnioskodawca występuje w konkursie o finansowanie całego projektu.

Niezależnie od miejsca realizacji projektu wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie dla wszystkich organizacji występujących w projekcie.

W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest, by organ wiedział o staraniach instytucji mu podległej o dofinansowanie ze środków PURWM oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku).

Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów, wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania dofinansowania bezpośrednio na swoje konta, ani także samodzielnego ubiegania się o środki finansowe.

Organizacja partnerska

Wnioskodawca musi posiadać ukraińską organizację partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypełnić część III wniosku, tj. „Deklarację partnerską”, która obowiązkowo musi zostać dołączona do wniosku. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską. Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce DOKUMENTY.

Formularz wniosku

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami wskazanymi poniżej.

System online został uruchomiony.

W dziale 'Dokumenty' przedstawiamy wzór wniosku, który należy złożyć w systemie.

Dokumenty składane w systemie online

 • formularz wniosku (wypełniany tylko elektronicznie);
 • deklaracja partnerska - część III wniosku (należy pobrać z systemu online, organizacja partnerska z Ukrainy musi deklarację wypełnić i podpisać, następnie wnioskodawca musi deklarację zeskanować i załączyć skan w systemie online)
 • oświadczenie - część VIII wniosku (należy wydrukować z systemu online, podpisać i załączyć skan w systemie online).
 • dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (patrz poniżej).

Każda organizacja zobowiązana jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające jej status prawny:

 • organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS (generowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) oraz oświadczenie o nadaniu NIP;
 • instytucje publiczne: uchwała, decyzja bądź inny mający moc prawną dokument odnoszący się do danej instytucji publicznej potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w jej imieniu, statut oraz oświadczenie o nadaniu NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu prowadzącego (jeśli dotyczy).

Jeżeli osoba reprezentująca wnioskodawcę jest inna, niż osoba wskazana w dokumentach prawnych, należy zamieścić upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych.

Termin realizacji projektów

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 czerwca do 31 października 2019 roku. Należy założyć, że czerwiec będzie przeznaczony na kontraktowanie umów projektów dofinansowanych w ramach konkursu. 

Zasady szczegółowe

 • czas trwania projektów: 5-10 dni, z wyłączeniem podróży (w przypadku spotkań młodzieżowych i projektów promocyjno-informacyjnych projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch róznych terminach (dwa spotkania) w okresie 1 czerwca - 31 pażdziernika (każdy termin musi być zgodny z zasadmi szczegółowymi konkursu)
 • wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku (opiekunowie/liderzy grup). Rada priorytetowo traktuje projekty, w których udział weźmie młodzież z mniejszymi szansami
 • liczba uczestników: 10-40 osób, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy
 • wizyta przygotowawcza: 2-4 dni robocze, maksymalnie 6 osób, po 3 z każdego kraju. Wizyta musi się odbyć najpóźniej 7 dni przed działaniem.

Miejsce realizacji projektu

Projekty mogą być realizowane na terytoriach obu państw, niezależnie od miejsca złożenia wniosku w zależności od wybranej formy projektu:

 • wymiana młodzieżowa: Polska albo Ukraina (projekt goszczący albo wysyłający - 1 działanie);
 • spotkania młodzieżowe: Polska, Ukraina (możliwość organizacji 1 lub 2 spotkań, w przypadku 2 spotkań każde musi odbyć się w innym kraju)
 • projekt informacyjno-promocyjny: Polska, Ukraina (możliwość organizacji 1 lub 2 spotkań,w przypadku 2 spotkań każde musi odbyć się w innym kraju)

Termin i miejsce składania wniosku

Każdy wniosek musi zostać złożony za pomocą systemu www.online.frse.org.pl  do 18 marca 2019 r. do godziny 23:59.

 

Zasady jakościowe

Zasady finansowe

Dokumenty

Złóż wniosek


Masz pytanie?