O Radzie

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy. Podstawą prawną jej działania jest umowa międzyrządowa, która określa główne zadania oraz cele Rady.

W skład Rady wchodzi po czterech przedstawicieli Polski i Ukrainy.

Członkowie Rady ze strony polskiej:

Marzena Machałek - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej - Przewodnicząca Rady
Sebastian Kęciek - Zastępca Dyrektora, Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Marcin Przydacz - Podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej i azjatyckiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
dr Paweł Poszytek - Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Członkowie Rady ze strony ukraińskiej:

Oleksandr Jarema - Wiceminister, Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy
Ihor Huz - Deputowany, Rada Najwyższa Ukrainy
Anatolij Matwijenko - Deputowany, Rada Najwyższa Ukrainy
Olena Bekreniowa - Dyrektor, Fundacja Dobroczynna Bohdana Hawrylyszyna

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, uwzględniając szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków międzynarodowych, pragnie zachęcić młodzież i osoby z nią pracujące do podjęcia działań, których konsekwencją będzie wzajemne zbliżanie się i odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Rada wspiera finansowo (konkurs projektów) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany młodzieżowe, spotkania młodzieży oraz projekty informacyjno-promocyjne.

Finansowanie

Działalność Rady finansowana jest ze środków, pozostających po stronie polskiej w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz po stronie ukraińskiej w dyspozycji Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W roku 2019 na dofinansowanie polsko-ukraińskich projektów młodzieżowych przeznaczono 3 800 000 zł.

Działalność Rady

 

W wyniku konkursu wniosków dokonywany jest wybór najlepszych polsko-ukraińskich przedsięwzięć edukacyjnych, którym Rada przyznaje dofinansowanie.

 

 

Rada prowadzi system wsparcia merytorycznego w postaci cyklu szkoleń: informacyjnego dla wnioskodawców oraz wprowadzającego i ewaluacyjnego dla beneficjentów.

Jednocześnie pracownicy Programu udzielają konsultacji indywidualnych.

Rada organizuje wydarzenia promujące rezultaty projektów, takie jak wystawy czy konferencje, a także uczestniczy w targach edukacyjnych, tematycznych spotkaniach edukacyjnych oraz wydaje publikacje.


Masz pytanie?