O Radzie

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy. Podstawą prawną Rady jest umowa międzyrządowa, która określa główne zadania Rady oraz jej cele. Ciałem zarządczym Rady są jej Członkowie - po 4 przedstawicieli z Polski i Ukrainy.

Członkowie Rady ze strony polskiej:

Marzena Machałek - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej - Przewodnicząca Rady
Sebastian Kęciek - Dyrektor, Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Marcin Przydacz - Podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
dr Paweł Poszytek - Dyrektor Generalny, Fundacja Rowoju Systemu Edukacji

Członkowie Rady ze strony ukraińskiej:

Oleksandr Jarema - Wiceminister, Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy
Ihor Huz - Deputowany, Rada Najwyższa Ukrainy
Anatolij Matwijenko - Deputowany, Rada Najwyższa Ukrainy
Olena Bekreniowa - Dyrektor, Fundacja Dobroczynna Bohdana Hawrylyszyna

Mając na uwadze szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków międzynarodowych Rada pragnie zachęcić młodzież i osoby pracujące z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Rada wspiera finansowo (konkurs projektów) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany młodzieżowe, spotkania młodzieży oraz projekty informacyjno-promocyjne.

Finansowanie

Działalność Rady finansowana jest ze środków, których dysponentem jest po stronie polskiej Ministerstwo Edukacji Narodowej , a po stronie ukraińskiej Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W roku 2019 na dofinansowanie polsko-ukraińskich projektów młodzieżowych przeznaczono 3 800 000 zł.

Działalność Rady

 

Główną działalnością Rady jest przeprowadzenie konkursu wniosków, w ramach którego wybierane i dofinansowywane są najlepsze polsko-ukraińskie przedsięwzięcia edukacyjne.

 

 

Rada prowadzi system wsparcia merytorycznego w postaci cyklu szkoleń: informacyjnego dla wnioskodawców, wprowadzającego dla beneficjentów, a kończy na spotkaniu ewaluacyjnym. jednocześnie pracownicy programu udzielają konsultacji indywidualnych.

W ramach działań promocyjnych i upowszchniających Rada organizuje wydarzenia promujące rezultaty projektów, takie jak wystawy, konferencje i inne. Dodatkowo uczestniczy w targach edukacyjnych, tematycznych spotkaniach edukacyjnych oraz wydaje publikacje.


Masz pytanie?