Dwie kultury – jeden świat


Opis projektu

Kiedy młodzież postanawia „zająć się” kulturą, efekty mogą przerosnąć oczekiwania. Jak w przypadku projektu „Dwie kultury-jeden świat”, na bazie którego powstał hiphopowy utwór, akcja typu Flashmob, a nawet gra terenowa. A gdzieś pomiędzy aktywnościami młodzież znalazła czas na tropienie śladów Adama Mickiewicza.

Projekt Fundacji po DRUGIE i litewskiego Elektrenai Cultural Centre „Dwie kultury – jeden świat” był zorientowany na zbudowanie dialogu międzykulturowego i działania zapobiegające zjawisku dyskryminacji. Aktywności, które zostały zaplanowane w ramach projektu, z założenia miały umożliwiać zaproszonej do udziału młodzieży, nabywanie umiejętności komunikacyjnych i wiedzy, na bazie edukacji pozaformalnej. Dwudziestu uczestników z Polski i Litwy było zaangażowanych w projekt od wczesnego etapu planowania aż do upowszechniania rezultatów. Partnerzy projektu dali młodzieży pełną swobodę działania, aby w oparciu o innowacyjne metody nauczania, mogła ona realizować się poprzez wprowadzanie w życie kolejnych aktywności w ramach projektu, który opierał się na kanwie kultury współczesnej. Zainteresowania młodzieży oscylujące wokół muzyki, sportu i prac ręcznych znalazły odzwierciedlenie w aktywnościach, które zostały zaplanowane na tydzień wymiany polsko-litewskiej.

W wymianie wzięli udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie i Wychowankowie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu. Podczas tygodniowego spotkania na Litwie, odbyły się trzy wieczory narodowe – regionalne: litewski, śląski i mazowiecki. Wszystkie zostały przygotowane i zrealizowane przez młodzież, i w znacznym stopniu pozwoliły na poznanie kultury i zwyczajów kraju sąsiada. Uczestnicy zorganizowali również spotkania muzyczne, śledząc nurty współczesnego hip-hopu i zapoznając się z muzyką współczesną litewskiego gospodarza. Wiele emocji dostarczyło zwiedzanie Wilna. Uczestnikom udało się zorganizować grę miejską, rozwijającą ich wiedzę o historii miasta, jego zabytkach, podkreślającą aspekt wielokulturowości Wilna. Gdy mówimy o kulturze, nie może zabraknąć nazwiska Adama Mickiewicza, szczególnie w kontekście Litwy i Wysokiego Dworu, w którym goszcząc u przyjaciół oddawał się tworzeniu ballad. Spotkanie dwóch grup obfitowało również w elementy sportowe. Codzienne rozgrzewki i zajęcia sportowe wykorzystujące elementy kultur obydwu narodów, w znacznym stopniu przyczyniły się do integracji młodzieży.

Niewątpliwym sukcesem projektu jest rozwój kompetencji jego uczestników, w zakresie komunikacji, organizacji i planowania, współpracy i kreatywności. Młodzież zyskała wiedzę na temat kultury polskie i litewskiej, a także wiedzy o świecie współczesnym. Dodatkowo uczestnicy projektu organizując w miasteczku akcję „Flashmob” zyskali szansę do bezpośredniej rozmowy z jego mieszkańcami na temat polskich akcentów w okolicy i wspólnych doświadczeń kulturowych. Projekt przyczynił się do podniesienia samooceny u poszczególnych uczestników, z których większa część po raz pierwszy, poprzez uczestnictwo w wymianie, miała okazję do wyjazdu za granicę, Dzięki temu udało się przełamać bariery niechęci i strachu przed nieznanym.

Rezultaty projektu

Projekt „Dwie kultury-jeden świat” w owocny sposób przyczynił się do budowania relacji polsko-litewskich. Nie tylko pomógł uczestnikom zdobyć wiedzę i kompetencje, wyzwolił w młodych ludziach kreatywność i inicjatywę do tworzenia, ale przede wszystkim pozwolił poszczególnym osobom uwierzyć w siebie. Jest to szczególnie cenne właśnie w kontekście kultury – bo kto ją tworzy, jeśli nie my sami?

           

Tytuł projektu:
Dwie kultury - jeden świat
Organizator:
Fundacja po DRUGIE
Organizacja partnerska:
Elektrenai Cultural Center
Rok realizacji:
2015
Miejsce:
Daugirdiskes

Masz pytanie?