PoLite Women


Opis projektu

Projekt PoLite Women powstał w ramach partnerskiej współpracy Stowarzyszenia kobiety.lodz.pl z Polski z organizacją Women Issues Information Centre z Litwy. W wymianie wzięły udział 23 osoby w wieku 17-28 lat z Polski (Łódź) i Litwy (Wilno).

Tematyka projektu obejmowała przede wszystkim wizerunek kobiet w Polsce i na Litwie. Występujące w tym aspekcie podobieństwa i różnice uchwycono szczególnie za pomocą fotografii. Poprzez poruszanie tematów związanych z kwestiami dotyczącymi kobiet uczestnicy odnosili się również do aktualnych wyzwań, przed którymi stoi Europa. Aktywności podejmowane w trakcie wymiany obejmowały szeroko pojęty dialog międzynarodowy i międzykulturowy, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwój otwartości na inne kultury, tolerancji, wymiany doświadczeń, a także weryfikację i obalanie mitów oraz stereotypów dotyczących Polski i Litwy. Jednym z głównych celów projektu było pogłębienie świadomości tożsamości kulturowej uczestników. Praca w grupach międzykulturowych umożliwiła także odkrywanie przez uczestników innych tradycji, języków czy sposobu bycia. Ważnym elementem wymiany była również walka ze stereotypami dotyczącymi nie tylko poszczególnych narodowości, ale także kobiet w Polsce i na Litwie.

 

Głównymi wartościami edukacyjnymi projektu PoLite Women było poznanie przez młodzież kultur obu narodów, spojrzenie z nowej, świeżej perspektywy na wizerunek kobiet w Polsce i na Litwie – porównanie tych wizerunków, dostrzeżenie istniejących między narodami różnic, ale i podobieństw między nami. Dodatkowo uczestnicy wymiany deklarowali polepszenie umiejętności komunikacyjnych zarówno w aspekcie prezentacji, jak i autoprezentacji w języku ojczystym oraz obcym. Wśród uczestników nastąpił także wzrost umiejętności pracy w grupie międzynarodowej, a w konsekwencji wzrosły też odwaga w kontakcie z obcokrajowcami oraz poczucie własnej wartości. Młodzież deklarowała także w ewaluacjach i rozmowach zdobycie wiedzy na temat podstaw fotografii społecznej. Zwrócono także uwagę na wzrost kreatywności i uwrażliwienie na tematykę równości płci.

Rezultaty projektu

Efektem końcowym projektu były dwie wystawy fotografii zaprezentowane 28 czerwca w Łodzi podczas „Urban Summer Festival”. Wartością dodaną projektu są nawiązane w trakcie jego trwania więzi między uczestnikami wymiany, zarówno w grupach narodowych, jak i międzynarodowych, a także pozytywny obraz Polaków w oczach grupy litewskiej oraz Litwinów w ocenie grupie polskiej. Wszelkie działania projektowe przebiegały w atmosferze tolerancji i otwartości na odmienność.

Fotorelacja z projektu

Tytuł projektu:
PoLite Women
Organizator:
kobiety.lodz.pl
Organizacja partnerska:
Women's Issues Information Centre (WIIC)
Rok realizacji:
2014
Miejsce:
Łódź

Masz pytanie?