Polsko-Ukraińskie Warsztaty Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!!!
plfwm_polskie_white.png
Nowa forma projektów w 2020 roku!!!
mono_purwm_pl_white.png

Opis projektu

Głównym celem projektu realizowanego w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym w Przysietnicy było nabycie wiedzy przez młodych ludzi na temat prawidłowego reagowania oraz udzielenia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.
W trakcie pobytu odbywał się szereg różnych zajęć teoretycznych i praktycznych pozwalający uczestnikom poszerzyć wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, m.in.
- wykłady nt. ratownictwa medycznego, anatomii człowieka, urazów, krwotoków,
- seminaria nt. sposobu zachowania się na miejscu zdarzenia,
- symulacje medyczne: ewakuacja ze strefy zagrożenia, pierwsza pomoc u niemowląt,
- gra terenowa,
- wyjazd studyjny do Szpitala Specjalistycznego w Sanoku – omówienie zasad działania SOR-u i specyfiki pracy poszczególnych obszarów
- wyjazd studyjny w Bieszczady: Praca ratownika górskiego GOPR – spotkanie z ratownikami górskimi Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Pierwsza pomoc w warunkach trudnych.

Największym sukcesem projektu, było zaszczepienie wśród młodych ludzi chęci niesienia pomocy i danie im narzędzi w postaci odpowiednich umiejętności do realizacji tego zadania.

 

Rezultaty projektu

Główną wartością projektu było nabycie przez uczestników wiedzy na temat odpowiednich zachowań w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zaszczepienie w młodych ludziach zamiłowania do rozwijania zainteresowań w kierunku medycyny.
Wpływ na uczestniczącą młodzież:
- wzrost wiedzy związanej z udzielaniem pierwszej pomocy,
- rozwój kompetencji miękkich tj. umiejętności pracy w zespole, kreatywności, krytycznego myślenia, samodzielności, komunikacji międzyludzkiej,
- rozwój postaw tolerancji, poszanowania dla odmiennych kultur,
- nawiązanie nowych kontaktów zagranicznych,
- rozwój umiejętności językowych.

Tytuł projektu:
Polsko-Ukraińskie Warsztaty Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego
Program:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Organizator:
Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych ”FRAM”
Organizacja partnerska:
Кiверцiвський Бiзнес Iнкубатор Волинського Iнституту Економики Менеджменту
Rok realizacji:
2018
Miejsce:
Przysietnica