Raport końcowy z projektów Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Raport końcowy z projektów Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Każdy z beneficjentów ma obowiązek przesłać raport końcowy projektu. Poniżej publikujemy kilka cennych wskazówek, które mogą Wam pomóc przy tworzeniu sprawozdania końcowego.

O raporcie – co, kiedy, z czym

Artykuł 4 umowy finansowej wskazuje wszelkie obowiązku beneficjenta względem raportu końcowego. Znajdziecie w tym rozdziale informacje o dacie dostarczenia raportu, jego strukturze i załącznikach. Dodatkowe informacje na temat rozliczenia finansowego opisane są w wytycznych finansowych będących załącznikiem do umowy.

Data dostarczenia raporty

Data dostarczenia raportu wskazana jest w artykule 4 umowy finansowej. O wpływie raportu nie decyduje data stempla pocztowego, co oznacza, że raport należy dostarczyć do biura do dnia wskazanego w umowie.

System online.frse.org.pl

Raport musi zostać wypełniony w systemie online.frse.org.pl, ten sam, które używaliście do złożenia wniosku. Większość danych formalnych (nazwa wnioskodawcy, adres itp.) zaciąga się do raportu z wniosku, ale w dalszym ciągu można je edytować.

Część merytoryczna raportu

Waszym zadaniem jest opisać co działo się podczas projektu, opowiedzieć o sukcesach, podsumować działania. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania pomocnicze, zadane w raporcie. Dodatkowo należy uzupełnić harmonogram działań.

Część finansowa raportu

Sprawozdanie finansowe uzupełniane jest w walucie PLN. Składa się z części ogólnej, która automatycznie wypełnia się i przelicza się na Euro, w momencie gdy uzupełnicie część szczegółową. Zasady rozliczania projektu znajdziecie w wytycznych finansowych załączonych do umowy.

Oświadczenie i podpisy

Po uzupełnieniu raportu należy go przeczytać i podpisać oświadczenie, będące załącznikiem nr 3. Dodatkowo należy pamiętać o podpisach na pierwszych stronach raportu.

Lista uczestników

Jednym z najważniejszych dokumentów raportu jest lista uczestników. Należy ją wypełnić w systemie, a podczas działań muszą ją podpisać wszyscy uczestnicy i opiekunowie/liderzy.

Dokumentacja fotograficzna

Do raportu należy załączyć dokumentacje fotograficzną. Najlepiej wybrać około 100 zdjęć dokumentujących działania i nagrać na jeden nośnik elektroniczny.

Dokumentacja upowszechniania rezultatów i działań promocyjno-informacyjnych

Należy udokumentować i przesłać po jednym egzemplarzu materiałów wyprodukowanych w ramach projektu. Jeżeli przedmiotem upowszechniania była wystawa lub wydarzenie upowszechniające należy dołączyć wystawę w formie elektronicznej oraz zdjęcia dokumentujące dane wydarzenie (prosimy zdjęcia umieścić w osobnym folderze). To właśnie na podstawie załączonych produktów zatwierdzone zostaną działania upowszechniające i promocyjno-informacyjne. 

UKRAINA

Masz pytanie?