Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2020 otwarty!

Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2020 otwarty!

Konkurs 2020

Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach współczesnych.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Priorytety 2020

Każdego roku są określane priorytety, które razem z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, ustalają specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku są to:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
  • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży - w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
  • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.

Zmiany

W konkursie wniosków 2020 wprowadzono ważne zmiany formalne:

  • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
  • Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.
  • Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są w zakładce Zasady formalne

Realizacja projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2020 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 maja a 31 października.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 21 lutego 2020 r., do godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w kwietniu 2020.

Projekty należy składać w systemie Online wraz ze wszystkimi załącznikami.

Zasady konkursu

Zasady formalne

Zasady jakościowe

Zasady finansowe

Dokumenty


Masz pytanie?